Window Shopping

Window dislplay of the Bape Store in Causeway Bay, Hong Kong.